Body FX

BODY FX   สุดยอดนวัตกรรมที่ผสมผสานการสลายไขมัน สลายเซลลูไลท์  การยกกระชับผิว

เทคโนโลยีที่ช่วยในการสลายไขมัน สลายเซลลูไลท์ โดยไม่ต้องผ่าตัดให้เจ็บตัว เทคโนโลยีหนึ่งเดียวที่ผ่านการรับรองว่าใช้พลังงานคลื่นวิทยุ (RF)ผสานกับ คลื่นวิทยุความเข้มสูง High voltage ultrashort pulse duration RF ที่ปล่อยออกมาช็อตสุดท้ายเพื่อฆ่าเซลล์ไขมันอย่างถาวรควบคู่กับการสลายเซลลูไลท์อีกทั้งช่วยกระชับผิวไปพร้อมๆกันLeave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *